Obchodní podmínky

JUKKI

https://jukki.cz/ 

PRODÁVAJÍCÍ – JUKKI POLAND Sp. z o.o ,
ul. Gospodarcza 23C, 20-211 Lublin, (v Polsku),
DIČ : PL9462701865,
Email:
obchod@jukki.cz,
+420 555 508 646

ADRESA PRO VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Adresa:

Olza Logistic – Jukki.cz
Lípová 1986,
737 01 Český Těšín

 • Termíny
 1. Kdykoli se v následujících částech těchto obchodních podmínek použijí následující termíny, musí být vykládány v následujícím smyslu, pokud ze souvislosti jejich použití nutně nevyplývá něco jiného:
 1. CENA – částka v českých korunách nebo v jiné měně včetně DPH náležející prodávajícímu za převod vlastnického práva ke zboží zákazníkovi v souladu s kupní smlouvou.
 2. KOŠÍK – služba k dispozici každému zákazníkovi, který používá internetový obchod umožňující vytvoření objednávek jednoho nebo více výrobků. Košík shromažďuje zákazníkem vytvořené nabídky na uzavření kupní smlouvy, tzn. v rámci jedné objednávky může zákazník odeslat více než jednu nabídku k uzavření smlouvy.
 3. KUPNÍ SMLOUVA – kupní smlouva ve smyslu občanského zákoníku týkající se prodeje zboží prodávajícího zákazníkovi za cenu eventuálně zvýšenou o dodatečné platby, včetně ceny dopravy, jejíž podmínky v podrobnostech stanoví tyto obchodní podmínky.
 4. NEWSLETTER – Elektronická služba umožňující Zákazníkovi přijímat od Prodávajícího obchodní informace, zejména o Produktech, Internetovém obchodě, včetně novinek a aktuálních propagačních akcích, na e-mailovou adresu nebo telefonní číslo poskytnuté Zákazníkem (podrobné zásady poskytování služby Newsletter jsou specifikována v samostatných pravidlech).
 5. OBJEDNÁVKY – vyjádření vůle zákazníka směřující k uzavření kupní smlouvy na dálku při použití prostředků komunikace na dálku, která definuje zboží, ohledně kterých chce zákazník uzavřít kupní smlouvu a obsahuje údaje zákazníka nezbytné pro případné uzavření a plnění kupní smlouvy. Objednávka každého zboží bude považována za samostatnou nabídku zákazníka k uzavření kupní smlouvy.
 6. ÚČET – elektronická služba, označená individuálním jménem (login) a heslem zvoleným zákazníkem, obsahující prostředky poskytované prodávajícím, které umožňují zákazníkovi využívat zvláštní funkce nebo služby.
 7. OZ – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 8. PRODÁVAJÍCÍ- JUKKI POLAND Sp. z o.o , ul. Gospodarcza 23C, 20-211 Lublin, (v Polsku), DIČ : PL9462701865, obchod@jukki.cz .
 9. PRACOVNÍ DEN – jeden den od pondělí do pátku, s výjimkou státních svátků.
 10. SPOTŘEBITEL – fyzická osoba činící s podnikatelem právní jednání, která nejsou přímo spojená s jeho obchodní nebo profesní činností.
 11. ZÁKAZNÍK – (1) fyzická osoba; nebo oprávněný zástupce; nebo (2) právnická osoba. V případě, že zákazník je fyzická osoba s omezenou svéprávností, zavazuje se získat právně účinný souhlas svého právního zástupce uzavřít kupní smlouvu nebo smlouvu o poskytování služeb a prokázat takový souhlas na žádost prodávajícího, přitom kupní smlouvy uzavírané v rámci internetového obchodu mají povahu smluv obvykle uzavíraných v drobných běžných každodenních záležitostech.
 12. ZBOŽÍ – movitá věc dostupná v internetovém obchodě pro účely uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím, která se stane předmětem smlouvy, za uvedenou cenu.

 • Úvodní ustanovení
 1. Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanoveními § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese https://jukki.cz/ .
 2. Informace poskytované na stránkách internetového obchodu nebo, v případě objednávky při použití jiných komunikačních prostředků na dálku, v elektronické zprávě potvrzující obsah navrhované kupní smlouvy, jsou výzvou k uzavření smlouvy ve smyslu § 1733 OZ, kterou zasílá prodávající zákazníkovi, a nikoliv nabídkou v souladu s § 1731 OZ. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ je výslovně vyloučeno a nepoužije se.
 3. Tyto obchodní podmínky jsou určené jak pro zákazníky, kteří jsou spotřebiteli, jakož i pro zákazníky, kteří spotřebiteli nejsou, kteří využívají internetový obchod, elektronické služby nebo uzavírají kupní smlouvu (s výjimkou části XI. OP, která je určena pouze pro zákazníky, kteří nejsou spotřebiteli).
 4. Přijetí těchto obchodních podmínek je dobrovolné, ale je nezbytné k vytvoření účtu a/nebo objednávky zákazníkem.
 5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 7. V případě změn těchto obchodních podmínek, prodávající zveřejní celé nové znění obchodních podmínek na stránkách internetového obchodu a zašle je také na e-mailovou adresu zadanou zákazníkem při uzavírání dohody o poskytování služeb. Tento způsob zákazník a prodávající považují za dostatečný za účelem možnosti zákazníka se seznámit s informacemi o změně obsahu obchodních podmínek. Změna obchodních podmínek vstupuje v platnost do 14 dnů ode dne zaslání oznámení o změně. V případě zákazníků, kteří uzavřeli dohodu o poskytování služeb, tj. zákazníci mající účet, mají právo ukončit smlouvu o poskytování služeb do 14 dnů ode dne oznámení o změnách obchodních podmínek.

 • Elektronické služby
 1. Prodávající prostřednictvím Internetového obchodu poskytuje Zákazníkům zdarma následující Elektronické služby:
 1. Účet;
 2. umožnění Zákazníkům zadávat Objednávky a uzavírat Kupní smlouvy za podmínek stanovených v Obchodních podmínkách;
 3. umožnění používání Košíku;
 4. Newsletter;
 5. možnost zveřejnit recenzi na produkt (X);
 1. Smlouva o poskytování služeb je uzavřena za předpokladu společného splnění následujících podmínek: (i) Zákazník úspěšně vyplní a přijme (odesláním Prodávajícímu) registrační formulář pro vytvoření Účtu, (ii) akceptuje Obchodní podmínky. Účet je poskytován zdarma na dobu neurčitou.
 2. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 3. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 5. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 6. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 5 let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.
 7. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 8. Košík je poskytován bezplatně, má jednorázovou povahu a ukončuje se vytvořením objednávky, nebo předčasným ukončením používání ze strany zákazníka, přičemž košík ukládá informaci o zákazníkem vybraném zboží i po ukončení relace prohlížeče, včetně odhlášení, na dobu ne delší než 7 dní; to však nezaručuje dostupnost zákazníkem vybraného zboží za účelem umožnění provedení objednávky v pozdějším termínu.
 9. Pro zahájení poskytování Newsletteru je Zákazník povinen vyjádřit souhlas se zasíláním obchodních informací a přijmout pravidla pro odběr Newsletteru zaškrtnutím příslušného zaškrtávacího pole nebo kliknutím na příslušné tlačítko a uvedením své e-mailové adresy v příslušném poli na webových stránkách Internetového obchodu a následným kliknutím na aktivační odkaz odeslaný na uvedenou e-mailovou adresu (okamžik zahájení poskytování Newsletteru). Zákazník může také souhlasit se zasíláním Newsletteru prostřednictvím SMS/WhatApp poskytnutím svého mobilního telefonního čísla, zaškrtnutím příslušného zaškrtávacího pole v rámci Internetového obchodu, nebo kliknutím na příslušné tlačítko.
 10. Zákazník je povinen zejména:
 1. uvádět v Objednávce a v rámci Účtu pouze skutečné, aktuální a všechny nezbytné údaje Zákazníka a v případě jejich změny neprodleně aktualizovat údaje, včetně osobních údajů, které Zákazník poskytl Prodávajícímu v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy nebo používáním Elektronických služeb;
 2. používat Elektronické služby způsobem, který nenarušuje fungování Prodávajícího, Internetového obchodu, 
 3. používat Elektronické služby způsobem, který je v souladu s Právními předpisy, ustanoveními Obchodních podmínek, jakož i se zvyklostmi a pravidly společenského soužití přijatými v daném rozsahu;
 4. uchovávat Přihlašovací jméno a Heslo v tajnosti, zejména je nesdělovat neoprávněným osobám. Prodávající neodpovídá zejména za ztrátu údajů či přístupu k údajům uloženým na Účtu, vyplývající z porušení výše uvedené povinnosti Zákazníkem;
 5. včas uhradit Cenu a dalších náklady sjednané mezi Zákazníkem a Prodávajícím v plné výši;
 6. nedoručovat a neposkytovat v rámci Internetového obchodu žádný obsah zakázaný Právními předpisy, zejména obsah, který porušuje majetková autorská práva třetích osob nebo jejich osobnostní práva;
 1. Prodávající může z technických důvodů dočasně, nejdéle však na 48 hodin, deaktivovat některé funkce Internetového obchodu za účelem jeho vylepšení, přidání služeb nebo provedení údržby. Prodávající vynaloží veškeré úsilí, aby informoval o technických přestávkách umístěním příslušné zprávy na domovskou stránku Internetového obchodu.
 2. Zákazník může Smlouvu o poskytování služeb kdykoli ukončit. Prohlášení o ukončení Smlouvy o poskytování služeb podané Zákazníkem lze podat zejména zasláním příslušné zprávy, např. písemně na adresu JUKKI POLAND Sp. z o.o , ul. Gospodarcza 23C, 20-211 Lublin, (v Polsku), obchod@jukki.cz.
 3.  Ukončení Smlouvy o poskytování služeb nemá vliv na plnění již uzavřených Kupních smluv.
 4. Prodávající může ukončit Smlouvu o poskytování služeb z následujících závažných důvodů:
 1. způsob používání Elektronických služeb je v rozporu se zásadami a účelem Internetového obchodu;
 2. činnost Klienta je v rozporu s dobrými mravy, podněcuje k násilí nebo páchání trestného činu a rovněž porušuje práva třetích osob;
 3. Zákazník poruší ustanovení bodu III odst. 11 Obchodních podmínek.
 1.  Prohlášení o ukončení Smlouvy o poskytování služeb učiněné Prodávajícím bude zasláno na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem.

 • Kupní smlouva
 1. Webové rozhraní internetového obchodu prodávajícího obsahuje seznam zboží včetně uvedení cen jednotlivého zboží v českých korunách.  Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků (vyjma přepravních poplatků dle následujícího odstavce). 
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a  informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“). Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávkového formuláře vložil, a seznámit se s těmito obchodními podmínkami. Zákazník dokončí objednávku (tím předloží nabídku prodávajícímu) s využitím funkcí internetového obchodu určených k tomuto účelu (tlačítko: „Objednávám a platím“). Nepřihlášený zákazník (zákazník, který dosud nepřijal tyto obchodní podmínky) přijme tyto obchodní podmínky. 
 4. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
 5. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 6. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.
 7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 8. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu či obchodní podmínky.
 9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 • Platební podmínky
 1. Kupní cena uvedená u zboží v okamžiku provedení objednávky je kupní cenou závaznou pro prodávajícího i kupujícího a po provedení objednávky nebude změněna, a to ani v případě, že ze strany prodávajícího následně dojde k úpravě výše kupní ceny za zboží, nebo bude probíhat reklamní slevová akce. Možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek není tímto ustanovením omezena.
 2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 1. bezhotovostně prostřednictvím internetového platebního systému (Paypal ).
 2. platební kartou.
 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.
 2. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, který mu bude při uskutečňování objednávky prodávajícím sdělen. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 3. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 4. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 • Přeprava a dodání zboží
 1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Kupující je povinen zboží přebírat na jím uvedené adrese v objednávce.
 2. Není-li u zboží uvedeno jinak, dodací lhůta je maximálně do 10 dnů od potvrzení objednávky. V případě vyprodání nebo jiných nepředvídatelných okolností, může dojít k prodloužení dodací lhůty do maximálně 14 pracovních dní.
 3. Zákazník bude o stavu vyřizování objednávky informován prostřednictvím e-mailu podaného přes registraci nebo při složení objednávky.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. 
 5. Prodávající je povinen odeslat objednané zboží neprodleně po obdržení platby kupujícímu v případě platby kupujícího před odesláním zboží. Tyto lhůty jsou platné v případě, že má prodávající zboží k dispozici (tj, skladem), což je uvedeno na webových stránkách. V případě, že prodávající nemá objednané zboží k dispozici, bude lhůta dodání sdělena kupujícímu při uskutečnění objednávky.
 6. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží úplným zaplacením kupní ceny a převzetím zboží, přičemž rozhoduje poslední z těchto dvou okamžiků.

 • Odstoupení kupujícího od kupní smlouvy
 1. Kupující má, v souladu s občanským zákoníkem, právo odstoupit od kupní smlouvy (nebo její části týkající se části zboží), a to bez uvedení důvodu. Kupující může takto od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy je vyloučeno v případech uvedených v platných právních předpisech, zejména v ustanovení § 1837 občanského zákoníku.
 2. Na vrácení zboží máte až 30 dní od jeho převzetí. Zákazník může učinit jakékoli jednoznačné prohlášení, kterým informuje o svém odstoupení od smlouvy. obchod@jukki.cz.
 3. Pro odstoupení od smlouvy může kupující také využít vzorový „Formulář pro odstoupení od smlouvy“ dostupný na internetových stránkách. https://jukki.cz/ .
 4. V případě odstoupení od smlouvy na dálku se smlouva považuje za neuzavřenou.
 5. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od zákazníka do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od zákazníka přijal nebo jiným způsobem, pokud s tím zákazník bude výslovně souhlasit a nevzniknou tím zákazníkovi další náklady.  V případě, že platbu nelze vrátit pomocí stejné platební metody, jakou používá spotřebitel, vrátí prodejce platbu pomocí platební metody, která bude co nejvíce odpovídat vlastnostem způsobovi platby, který spotřebitel dříve používal. V případě, že má být platba vrácena na bankovní účet spotřebitele, vrátí prodávající platbu na bankovní účet uvedený spotřebitelem, a pokud spotřebitel neuvede bankovní účet, na který má být platba vrácena, vrátí mu prodejce platbu na bankovní účet, ze kterého spotřebitel provedl platbu v souvislosti s kupní smlouvou, ze které odstoupí. 
 6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 7. Zákazník je povinen neprodleně, nejpozději do 14 dní ode dne, kdy odstoupil od smlouvy, vrátit zboží prodávajícímu, nebo ho odevzdat osobě určené prodávajícím, ledaže prodávající nabídl, že sám zboží vyzvedne.

Olza Logistic – Jukki

Karvinská 1897

737 01 Czeski Cieszyn

obchod@jukki.cz

 1. Zboží musí kupující vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté a včetně originálního obalu (pokud může). Kupující je povinen zboží zabalit tak, aby při jeho přepravě zpět k prodávajícímu nedošlo k jeho poškození. 
 2. Veškeré náklady spojené s vrácením zboží nese kupující.
 3. Vrátil-li kupující zboží poškozené, má prodávající nárok na náhradu škody, který může jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 4. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 5. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy (§ 1837 občanského zákoníku).
 1. a) o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy,
 2. b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 3. c) o dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí třiceti dnů a jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 4. d) o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
 5. e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 6. f) o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby,
 7. g) o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil,
 8. h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej spotřebitel porušil,
 9. i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání,
 10. j) o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období,
 11. k) uzavírané na základě veřejné dražby podle jiného zákona, které může být spotřebitel fyzicky přítomen, nebo
 12. l) o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a podnikatel mu poskytl potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4.

 • Práva z Vadného plnění
 1. Odpovědnost prodávajícího vůči zákazníkovi pokud je prodávaný Produkt v rozporu s Kupní smlouvou (zárukou), jsou uvedeny v obecně platných předpisech. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174b Občanského zákoníku.
 2. Prodávající je povinen poskytnout zákazníkovi produkt v souladu s uzavřenou kupní smlouvou.
 3. Při prodeji spotřebního zboží je stanovena doba pro uplatnění práv z vadného plnění v délce trvání 24 měsíců.Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním či na vadu, kterou způsobil kupující nebo třetí osoba.
 4. Spotřebitel při uplatnění práv z odpovědnosti z vadného plnění má tato práva:
 • právo na bezplatnou opravu zboží nebo právo na dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti. Kupující – spotřebitel smí uplatnit pouze takový způsob odstranění vady, který není nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.
 • Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.
 • Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy,
 1. pokud prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil
 2. se vada projeví opakovaně,
 3. je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
 4. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.
 1. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.
 2. V případě, že reklamaci uplatnil Kupující – spotřebitel, bude reklamace včetně odstranění vady vyřízena a spotřebitel o tom bude informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí lhůty může spotřebitel od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu. Prodávající vydá spotřebiteli při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Reklamaci může zákazník uplatnit např. písemně na adresu: E-mail : obchod@jukki.cz  . Produkt, jehož se reklamace týká, je vhodné doručit prodávajícímu spolu s uplatněním reklamace, aby prodávající mohl reklamaci řádně posoudit (Olza Logistic – Jukki, Karvinská 1897, 737 01 Czeski Cieszyn.)
 3. Kupující – spotřebitel má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů nezbytně vynaložených k tomuto odstoupení.
 4. Prodávající bezplatně opraví nebo vymění produkt v přiměřené době a bez nepřiměřených obtíží vůči zákazníkovi, s přihlédnutím ke specifičnosti produktu a účelu, pro který jej zákazník pořídil.
 5. Prodávající vrátí Zákazníkovi náležitou částku v důsledku řádného uplatnění práva na snížení ceny a to neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne obdržení žádosti zákazníka o snížení ceny.
 6. V případě odstoupení od kupní smlouvy na základě reklamace, zákazník neprodleně na své náklady vrátí zboží prodávajícímu. Prodávající vrátí zákazníkovi cenu produktu (vč. případných uplatněných účelných nákladů reklamace) neprodleně, nejpozději však do 14 dnů od obdržení produktu nebo dokladu o jeho vrácení.
 7. V případě, že kupní smlouva týkající se produktu s digitálními prvky stanovuje dodávání digitálního obsahu nebo digitální služby nepřetržitým způsobem, digitální obsah nebo digitální služba musí být v souladu s kupní smlouvou po dobu jeho dodávání. Tato doba nesmí být kratší než dva roky od převzetí produktu s digitálními prvky.
 8. Prodávající nenese odpovědnost za nesoulad Produktu s kupní smlouvou, v případě produktu s digitálními prvky v rozsahu:
 1. specifikované v obecně platných předpisech, tedy např.:

− vhodný pro účely, pro které se takové zboží obvykle používá, s přihlédnutím k platným právním předpisům, technickým normám nebo osvědčeným zvyklostem,

− dodaný v takovém množství a mající takové vlastnosti, včetně trvanlivosti a bezpečnosti, které jsou pro tento druh zboží typické a které může spotřebitel důvodně očekávat,

− dodán s příslušenstvím a návody, u kterých může spotřebitel rozumně očekávat, že budou poskytnuty,

− ve stejné kvalitě jako vzorek nebo předloha, kterou prodávající zpřístupnil spotřebiteli před uzavřením kupní smlouvy, a odpovídá popisu takového vzorku či předlohy,

− v souladu s přiměřeným očekáváním zákazníka ohledně funkčnosti, kompatibility, interoperability a technické podpory.

 1. specifikované v obecně platných předpisech, týkající se informování spotřebitele o aktualizacích, včetně zabezpečení, nezbytných pro zachování souladu digitálního obsahu nebo digitálních služeb s kupní smlouvou a pro jejich poskytování spotřebiteli pokud zákazník nejpozději v době uzavření kupní smlouvy výslovně a samostatně uznal absenci specifické vlastnosti produktu.

 • Mimosoudní řešení spotřebitelských sporu
 1. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy: obchod@jukki.cz . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 2. Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno s) občanského zákoníku a § 14 odst. 1 a § 20d a násl. zákona č. 634/1992, na ochranu spotřebitele sděluje prodávající, že s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se spotřebitel může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, a to na internetových stránkách www.coi.cz. Česká obchodní inspekce vyřizuje návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Pro vyloučení pochybností žádné ustanovení těchto podmínek nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud.

Kontaktní údaje:

Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 44, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz 

 1. Platforma pro online řešení sporů (Online Dispute Resolution) má usnadnit nezávislé, mimosoudní řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli přes Internet.Tyto spory se týkají smluvních závazků vyplývajících z internetových kupních smluv, nebo smluv o poskytování služeb uzavřených mezi spotřebiteli přebývajícími v Evropské Unii a podnikateli se sídlem v Evropské Unii.
 2. Spotřebitel, který chce využít možnost alternativního řešení sporů týkajících se internetového obchodu, může podat svou stížnost prostřednictvím internetové platformy pro online řešení sporů, dostupné na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 • Možnost zveřejnit recenzi na produkt
 1. V rámci zveřejnění obsahu a jeho zpřístupnění zákazník obsah dobrovolně šíří. Zveřejněný obsah neodráží názory prodávajícího a neměl by být ztotožňován s jeho aktivitami. Prodávající není poskytovatelem obsahu, ale pouze subjektem, který k tomuto účelu poskytuje vhodné ICT zdroje. 
 2. Zákazníkovi je zakázáno poskytovat nelegální obsah. Kontaktním místem prodávajícího pro přímou komunikaci pro účely nařízení 2022/2065 o jednotném trhu digitálních služeb a o změně směrnice 2000/31/ES (akt o digitálních službách) je: e-mailová adresa obchod@jukki.cz .  Komunikace může probíhat v češtině nebo polštině.
 3. Prodejce ověřuje recenze pomocí e-mailové adresy, která byla použita při nákupu nebo spojena s účtem uživatele. 
 4. Recenze produktů mohou být vydány pouze ve vztahu k produktům skutečně zakoupeným v internetovém obchodě prodávajícího a zákazníkům internetového obchodu, kteří recenzovaný produkt skutečně zakoupili.
 5. Recenze mohou být zpřístupněny přímo na webových stránkách obchodu nebo v externí recenzentčin službě, se kterou prodávající spolupracuje a na kterou odkazuje na webových stránkách internetového obchodu.
 6. Je zakázáno uzavírat fiktivní nebo zjevné kupní smlouvy za účelem zanechání názoru na produkt. 
 7. Zákazník souhlasí s tím, aby Prodávající bezplatně používal názory nebo jiný obsah zveřejněný na webových stránkách Obchodu.
 8. Prodejce nezveřejňuje ani nedává pokyny ostatním, aby zveřejňovali nepravdivé recenze nebo doporučení zákazníků za účelem propagace jeho produktů, ani neposkytuje sponzorované recenze.
 9. Zákazníkovi je zakázáno poskytovat nelegální obsah, což znamená informace, které nejsou samy o sobě zákonné nebo odkazují na činnosti, včetně prodeje produktů.
 10. Prodávající informuje, že názory zákazníků nejsou automaticky vyhodnocovány z hlediska zakázaného obsahu.
 11. Klient není oprávněn:
 1. zveřejňování osobních údajů třetích stran v rámci vašeho používání služeb a šíření obrazu třetích stran bez zákonem požadovaného povolení nebo souhlasu třetí strany;
 2. Zveřejňování reklamního a/nebo propagačního obsahu v rámci vašeho používání služeb.
 3. zveřejňovat obsah, který odkazuje na jiné webové stránky;
 4. zveřejňovat obsah, který se vztahuje k produktům nebo činnostem, které jsou konkurenceschopné pro podnikání prodávajícího;
 5. zveřejňovat obsah, který podněcuje k násilí, nenávisti a diskriminaci z jakýchkoli důvodů, včetně genderových, sexuálních, národnostních, etnických, rasových nebo náboženských rozdílů;
 6. Zveřejňovat obsah, který obsahuje vulgární výrazy nebo jiný urážlivý obsah.
 7. zveřejňovat obsah, který představuje pokus o podvod nebo jakoukoli jinou činnost zakázanou zákonem;
 8. Zveřejňovat obsah, který porušuje autorská práva nebo osobní práva někoho jiného.
 9. zveřejňování obsahu, který porušuje jiná ustanovení obecně závazných právních předpisů.
 1. Zákazník prohlašuje, že:
 1. je oprávněn užívat autorské právo, práva průmyslového vlastnictví a/nebo práva s ním související k dílům, předměty práv průmyslového vlastnictví (např. ochranné známky) a/nebo předměty práv souvisejících, které tvoří obsah;
 2. umístění a zpřístupnění osobních údajů, obrázků a informací týkajících se třetích stran v rámci služeb je zákonné, dobrovolné a se souhlasem subjektů údajů;
 3. souhlasí s tím, že umožní ostatním zákazníkům a prodávajícímu prohlížet zveřejněný obsah, jakož i opravňuje prodávajícího k jeho bezplatnému užívání v souladu s ustanoveními těchto obchodních podmínek;
 4. souhlasí se změnami děl v souladu se zákonem o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským.
 1. Pokud se zjistí, že recenze nesplňuje podmínky stanovené v obchodních podmínkách, může prodávající přijmout zmírňující opatření, tj. recenzi odstranit nebo odmítnout její zveřejnění.
 2. Pokud se třetí strana (jiný zákazník nebo jiná osoba či subjekt) domnívá, že recenze obsahuje nezákonný obsah, může o tom informovat prodejce na e-mailové adrese obchod@jukki.cz . Přihláška by měla obsahovat: 
 1. jméno a e-mailovou adresu osoby nebo subjektu, který oznámení podává;
 2. Prohlášení potvrzující dobrou víru osoby nebo subjektu, který oznámení podává, že informace a tvrzení v něm obsažené jsou správné a úplné.
 3. zdůvodnění, proč je názor nezákonným obsahem; 
 4. jasné označení přesného elektronického umístění informací (např. informací, které identifikují nezákonný obsah);
 1. Prodávající zašle žadateli potvrzení o přijetí žádosti, pokud byla uvedena e-mailová adresa žadatele.
 2. Prodávající posoudí žádost do 14 dnů ode dne jejího obdržení, a to objektivně a s náležitou péčí. 
 3. Rozhodnutí prodávajícího může spočívat v odstranění nebo ponechání recenze v obchodě.
 4. Prodávající bezodkladně oznámí (žadateli a osobě, která předložené hodnocení předložila) své rozhodnutí spolu s odůvodněním. Proti rozhodnutí se lze odvolat. Prodávající posoudí odvolání do 14 dnů ode dne jeho doručení.

 • Ustanovení týkající se zákazníků, kteří nejsou spotřebitelé 
 1. Tato část obchodních podmínek a ustanovení v ní obsažená platí pouze pro zákazníky, kteří nejsou spotřebiteli.
 2. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené se zákazníkem, který není spotřebitelem do 14 dnů od jejího uzavření, a to bez uvedení důvodu. Odstoupením od kupní smlouvy v tomto případě nevznikají zákazníkovi, který není spotřebitelem, žádné nároky vůči prodávajícímu, mimo povinnosti vrátit si vzájemně poskytnutá plnění.
 3. V případě zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli má prodávající právo omezit dostupné způsoby platby. Prodávající má také právo požadovat platbu předem zcela nebo zčásti, bez ohledu na zvolený způsob platby a bez ohledu na obsah uzavřené smlouvy.
 4. Nebezpečí škody na zboží přechází na zákazníka, který není spotřebitelem, okamžikem předání zboží prodávajícím dopravci. Prodávající neodpovídá za ztrátu, zničení nebo poškození výrobku, které vzniklo po jeho převzetí přepravcem až do dodání zákazníkovi. Neodpovídá také za zpoždění při dodání zásilky. Jakákoli záruka za zboží se vůči zákazníkovi, který není spotřebitelem, zcela vylučuje.

 • Zpracování osobních údajů
 1. Za účelem realizace kupní smlouvy bude prodávající zpracovávat nezbytné osobní údaje kupujícího dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu a způsobem uvedeným v Prohlášení o ochraně soukromí, které je neoddělitelnou součástí těchto obchodních podmínek, a které je dostupné na stránkách https://jukki.cz/ v sekci Ochrana osobních údajů .

 • Závěrečná ustanovení
 1. Webové stránky, jejich jakákoli část, obrázky produktů, technické popisy, design webových stránek, grafické rozvržení systému, takto vyhotovené obchodní podmínky a obsah všech domén prodávajícího jsou naším duševním vlastnictvím a nesmí být bez našeho souhlasu žádným způsobem zkopírována nebo jinak využita. V případě porušení této právní doložky se vystavujete nebezpečí dle 121/2000 Sb.
 2. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí českým právem.
 3. Volba českého práva na základě těchto obchodních podmínek nemá vliv na ochranu práv spotřebitele na základě ustanovení, od nichž se nelze odchýlit dohodou mezi prodávajícím a spotřebitelem, podle zákona aplikovatelného v případě neexistence této volby.
 4. Kupní smlouva je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám.
 5. Znění těchto obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 6. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

26.06.2024

Oznámení o odstoupení od smlouvy spotřebitelem 

 

 

Adresát:  

 

………………………….

………………………….

………………………….

Oznamuji/oznamujeme, že tímto odstupuji/odstupujeme od smlouvy o nákupu tohoto zboží:  

 

……………………………………………………….………………………………………………………………………………………………. 

 

Datum objednání zboží: ………………..……………………………………………………………………………………….………. 

 

Datum obdržení zboží: ………………..……………………………………………………………………………………………….… 

 

Jméno a příjmení kupujícího spotřebitele/spotřebitelů: …………………………………………………………………. 

 

Adresa kupujícího spotřebitele/spotřebitelů: …………………………………………………………………………………. 

 

Číslo objednávky a číslo faktury: ……………………………………………………………………………………………….…

 

Kupní cena má být vrácena: …………………………………………………………………………………….………………….…. ……………………………………………………………………………..

 

(bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo) 

 

………………………………………… /…………………… 

 

Jméno a podpis kupujícího spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě): 

 

…………………………………………….. 

 

Datum 

……………………………………………