PRAVIDLA PRO ODBĚR NEWSLETTERU
JUKKI.CZ

 • VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
 1. Tato pravidla popisují zásady poskytování služby zasílání Newsletteru Internetového obchodu (dále jen „Pravidla pro odběr Newsletteru“) společnosti JUKKI POLAND Sp. z o.o , ul. Gospodarcza 23C, 20-211 Lublin, (v Polsku), DIČ: PL9462701865, Email: obchod@jukki.cz, +420 555 508 646 (dále jen: “Správce”).
 2.        Zobrazení Newsletteru, včetně uzavření smlouvy o poskytování Newsletteru, vyžaduje, aby koncové zařízení a IT systém Zákazníka splňovaly následující minimální technické požadavky: počítač nebo jiné zařízení musí být připojené k internetu  s  minimálním rozlišením obrazovky 1280 x 720 pixelů, vybavený alespoň jedním z těchto webových prohlížečů: Chrome verze 94 a vyšší, Internet Explorer verze 11 a vyšší, Firefox verze 93 a vyšší, Edge verze 94 a vyšší, Safari verze 14 a vyšší, Opera verze 80 a vyšší, podporující Java Script a umožňovat ukládání souborů cookies a v případě Newsletteru zasílaného formou SMS/WhatsApp na mobilní telefonní číslo je nutné mít mobilní telefon. Zákazník musí mít aktivní e-mailovou adresu a/nebo aktivní číslo mobilního telefonu/WhatsApp.

 

 • SLUŽBA ZASÍLÁNÍ NEWSLETTERU
 1.         Odběr Newsletteru (uzavření smlouvy o poskytování Newsletteru) je možný pouze pokud Zákazník správně provede následující kroky:
 2. a)        poskytnutí své e-mailové adresy nebo čísla mobilního telefonu v rámci Internetového obchodu (např. prostřednictvím příslušného formuláře); a
 3. b)          vyjádření souhlasu se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím příslušného komunikačního kanálu (e-mail a/telefon/WhatsApp); vyjádření souhlasu s Pravidly pro odběr Newsletteru (např. zaškrtnutím příslušného zaškrtávacího pole nebo kliknutím na příslušné tlačítko); následným kliknutím na aktivační odkaz zaslaný na uvedenou e-mailovou adresu (aktivační odkaz se vztahuje pouze na Newsletter zaslaný na uvedenou e-mailovou adresu).
 4.         Služba zasílání Newsletteru zahrnuje:
 5. a)        zaslání obchodních informací o produktech a službách JUKKI, zejména informací o aktuálních propagačních akcích, nabídkách, slevách a marketingových kampaních Zákazníkovi, který poskytl JUKKI svou e-mailovou adresu, elektronickými prostředky; nebo/a
 6. b)          zaslání obchodních informací o produktech a službách JUKKI, zejména informací o aktuálních propagačních akcích, nabídkách, slevách a marketingových kampaních Zákazníkovi, který poskytl JUKKI své číslo mobilního telefonu/WhatsApp.
 7.         Newsletter je poskytován bezplatně po dobu neurčitou.
 8.         Zákazník je povinen zejména:
 9. a)          používat Newsletter způsobem, který je v souladu s ustanoveními platných právních předpisů a neporušuje práva třetích osob, v souladu s ustanoveními Pravidel pro odběr Newsletteru, jakož i se zvyklostmi a zásadami společenského soužití přijatými v této souvislosti;
 10. b)          poskytnout JUKKI všechny potřebné údaje, a to pravdivé a aktuální;
 11. c)          aktualizovat údaje poskytnuté JUKKI v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování Newsletteru;
 12. d)          nezpřístupňovat a neposkytovat v rámci Internetového obchodu žádný obsah zakázaný platnými právními předpisy, zejména obsah, který porušuje vlastnická autorská práva třetích osob nebo jejich osobní práva.

 

 • DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
 1.       Práva ke všem prvkům, včetně děl ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, , poskytovaných společností JUKKI nebo jejími partnery, zejména autorská práva, jsou majetkem společnosti JUKKI nebo subjektů, se kterými společnost JUKKI uzavřela příslušné smlouvy. 
 2.       Zákazník je oprávněn využít výše uvedený obsah bezplatně, pouze pro osobní potřebu a pouze pro účely řádného užívání Newsletteru, a to bez územního omezení. Využívání výše uvedeného obsahu v jiném rozsahu je povolen pouze na základě výslovného předchozího souhlasu uděleného oprávněnou osobou, a to písemně, pod hrozbou neplatnosti. 

 

 

 • REKLAMACE
 1. Zákazník může nahlásit nesrovnalosti týkající se Newsletteru formou reklamace. Reklamace lze podávat například e-mailem na e-mailovou adresu: obchod@jukki.cz
 2.         Vyřízení reklamace ze strany JUKKI probíhá neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne jejího uplatnění.
 3.         Pro urychlení vyřízení reklamace se doporučuje uvést jméno, příjmení a kontaktní údaje osoby, která reklamaci podává, a také popis důvodů reklamace.

 

 • ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 1.         Osobní údaje Zákazníka zpracovává JUKKI jako správce osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů Zákazníkem je dobrovolné, avšak nezbytné pro využívání služby zasílání Newsletteru.
 2. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů a souborů cookies.
 3. Zároveň Vás informuje, že v případě podezření, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány neoprávněně, máte právo podat Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky stížnost. Budeme však rádi, pokud budete problémy řešit nejprve s námi. 

(www.uoou.cz).

Výše uvedená práva můžete uplatnit prostřednictvím e-mailu: obchod@jukki.cz .

 • UKONČENÍ SMLOUVY A ZMĚNA PRAVIDEL PRO ODBĚR NEWSLETTERU
 1.         Zákazník má možnost se kdykoliv a bez udání důvodu z odběru Newsletteru odhlásit (ukončit smlouvu o poskytování Newsletteru), a to zejména stisknutím tlačítka: “ODHLÁSIT MĚ” v každé zprávě, kterou majitel webových stránek zasílá uživateli v rámci služby Newsletter; v případě SMS/WhatsApp Newsletteru prostřednictvím uvedeného telefonního kontaktu. Odhlášení pouze jednoho z odběrových kanálů Newsletteru nezpůsobí automatické odhlášení i z druhého odběrového kanálu Newsletteru.
 2.         JUKKI může smlouvu o poskytování Newsletteru kdykoli vypovědět se čtrnácti (14) denní výpovědní lhůtou, a to z následujících závažných důvodů:
 3. a)          změna právních ustanovení upravujících poskytování elektronických služeb společností JUKKI, která se dotýkají vzájemných práv a povinností uvedených ve smlouvě o poskytování Newsletteru nebo změna výkladu výše uvedených právních ustanovení v důsledku soudních rozsudků, rozhodnutí, doporučení dozorových úřadů nebo orgánů příslušných v dané oblasti;
 4. b)          změna způsobu poskytování služeb z technických nebo technologických důvodů, např. aktualizace technických požadavků uvedených v těchto Pravidlech pro odběr Newsletteru;
 5. c)          změna rozsahu nebo poskytování služeb, na které se vztahují ustanovení Pravidel Newsletteru, zavedením nových, změnou nebo zrušením ze strany JUKKI stávajících funkcí nebo služeb, na které se vztahují Pravidla pro odběr Newsletteru;
 6. d)          změna rozsahu nebo způsobu poskytování služeb subjekty spolupracujícími s JUKKI zavedením nových, úpravou nebo odebráním stávajících funkcí nebo služeb těmito subjekty, které mají vliv na vzájemná práva a povinnosti mezi Zákazníkem a JUKKI
 7.         JUKKI zašle oznámení dle odst. 2 výše na e-mailovou adresu nebo telefonní číslo uvedené Zákazníkem při přihlášení k odběru Newsletteru.
 8.         JUKKI je oprávněna odepřít Zákazníkovi jakékoliv další právo na používání Newsletteru, jakož i vypovědět Zákazníkovi smlouvu o poskytování Newsletteru se sedmi (7) denní výpovědní lhůtou v případě hrubého porušení bodu II. odst. 4 písm. a Pravidel pro odběr Newsletteru Zákazníkem.
 9.         JUKKI může tato Pravidla pro odběr Newsletteru změnit na základě alespoň jednoho z důvodů uvedených v odst. 2 výše.
 10.         V případě změn Pravidel pro odběr Newsletteru zpřístupní JUKKI aktualizovaný text Pravidel pro odběr Newsletteru zveřejněním v rámci Internetového obchodu a prostřednictvím informace zaslané na e-mailovou adresu poskytnutou Zákazníkem při registraci k odběru Newsletteru nebo prostřednictvím SMS zaslané na uvedené telefonní číslo s odkazem, který Zákazníkovi umožní přečíst si aktualizované znění Pravidel pro odběr Newsletteru a uložit ho.
 11.         Změna Pravidel pro odběr Newsletteru nabývá účinnosti 14 dnů ode dne odeslání informace o změně. Zákazník má právo vypovědět smlouvu o poskytování Newsletteru do 14 dnů ode dne oznámení změny Pravidel pro odběr Newsletteru.

 

 • ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 1.         Pravidla pro odběr Newsletteru jsou platná od 18.06.2024.
 2.         Smlouva o poskytování Newsletteru se uzavírá v českém jazyce.
 3.         Zápis, zabezpečení a zveřejnění podstatných ustanovení uzavřené smlouvy o poskytování Newsletteru probíhá zasláním zprávy na e-mailovou adresu nebo SMS/WhatsApp na telefonní číslo, které Zákazník uvedl při přihlášení k odběru Newsletteru.
 4.       V záležitostech, na které se nevztahují Pravidla pro odběr Newsletteru, platí obecně platná ustanovení českých zákonů. 

26.06.2024